10070. — Χριστιανική Διδασκαλία περιέχουσα τά αναγκαιότερα άρθρα της ορθοδόξου πίστεως, εις τά όποια πρέπει νά διδάσκωνται τά παιδία. Με έρμηνείαν τινά πώς γίνει:αι το σημεΐον τοΰ τιμίου Σταύρου. "Εκδοσις Α'. Έν Βενειία. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων^ 1809 Εις 8ον μικρόν, σ. 32. ΑΧΔ—.

Χριστιανική Διδασκαλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική Διδασκαλία