10069.-Οί είκοσιτέσσαρες Οίκοι Της Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεο- τόκου, και Άειπαρθένου Μαρίας, Εις την των Γραικών άπλήν γλώσσαν παραφραστι- κώς μετενεχθέντες Παρά τοΰ έν ίερομονάχοις Μελετίου Καλλονά "Εκδοσις Α'. Έν Βενετία. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τοΰ εξ 'Ιωαννίνων. 1809. Εις 12ον, σ. 84. ΑΧΔ-. *

Οι είκοσιτέσσαρες Οίκοι Της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι είκοσιτέσσαρες Οίκοι Της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου