10067. — Πανουργεΐαι υψηλόταται Βερτόλδου είς τάς οποίας φανερώνεται ένας χωριάτης πανοΰργος και δξΰνους ό όποιος υστέρα άπό διάφορα παθήματα διά τον πο- λύν και όξΰτατόν του νουν γίνεται Βασιλικός Σύμβουλος. Άμα δε και ή διαθήκη, τά γνωμικά και αί παροιμίαι τοΰ αύτοΰ. Ποίημα χαριέστατον, συντεί)έν μεν το πρώτον ϊταλιστί παρά Ίουλίου Καίσαρος Δάλλα Κρότζε. Νεωστί δε μετατυπωθέν ε'ις την γραικικήν διάλεκτον χάριν πάντων και επιμελώς διορθωθέν. Ένετίησιν 1807. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ εξ 'Ιωαννίνων. Είς - σ. - UH. MG. 1204.7. -Χ-
Ίουλίου Καίσαρος Δάλλα Κρότζε

Πανουργείαι υψηλόταται Βερτόλδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πανουργείαι υψηλόταται Βερτόλδου