10066.— 'Ιωάννης 'Αντωνίου Κ Καποδίστριας Επίτροπος έκτακτος της έξο- χωτάτης Βουλής τής 'Ιονικής Πολιτείας. Εις τους Κατοίκους τής 'Αγίας Μαΰρας Κή- ρυγμα--------[κάτω:] Εις την 'Αγίαν Μαΰραν κατά τάς 29 τοΰ Μαΐου 1807 Μφ. ελληνιστί κα'ι Ίταλιστί. Ό αριθμός 29 χειρόγραφος. Βιβλιοθήκη κ. Άριστ. Ι. Βαλαωρί- του, έν 'Αθήναις.
Ιωάννης 'Αντωνίου Κ Καποδίστριας

Κήρυγμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κήρυγμα