10063. - Ποίος είναι ό άδικων και ή αφορμή τών πολέμων, ή Άοΰστρια η ή Γαλλία.Έκ τοΰ Γερμανικού κατά την δευτέραν έ'κδοσιν υπό Δ.Α. εν μηνί Σεπτ. 1805. Εις 8ον, σ. 61. Βρετός γ', Β' 44δ. -*-
Δ.Α.

Ποίος είναι ο άδικων και η αφορμή των πολέμων, ή Αούστρια ή η Γαλλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποίος είναι ο άδικων και η αφορμή των πολέμων, ή Αούστρια ή η Γαλλία