10062. — Νέον Έπιστολάριον περιέχον διαφόρους χαρακτήρας και υποδείγματα Επιστολών προς οποιονδήποτε πρόσωπον Άξιωματικόν, Έκκλησιαστικόν, και Κοσμι- κόν, με τους Τίτλους τών αυτών, κατά τον κοινόν τρόπον, ώς την σήμερον συνηθίζε- ται. Μετά προσθήκης Τστορικής πληροφορίας περί τών Εκκλησιαστικών Θρόνων, Πα- τριαρχών, 'Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, καί Επισκόπων, της 'Ορθοδόξου 'Ανατολι- κής Εκκλησίας. Όμοϋ καί Χρονολογίας, Μηνολογίου, καί χρησίμων Κανονίων περί τών Πασχαλιών, καί άλλων αναγκαίων, νεωστί προστεθέντων, μετά αστερίσκου, ώς εν

Επιστολάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολάριον