10059. — Διδαχαί εις την άγίαν και μεγάλην Τεσσαρακοστήν, Και ε'ις άλλας Κυριακάς τοϋ Ένιαυτοϋ, και Επισήμους Έορτάς, μετά καί τίνων Πανηγυρικών Λό- γων, Συντεθεΐσαι μέν, και έκφωνηθεΐσαι υπό τοϋ ποτέ Θεοφιλέστατου Κερνίκης, καί Καλαβρίτων εν Πελοποννήσω 'Επισκόπου Κυρίου Ήλιου Mηνιάτη τοϋ Κεφαληνιέως. Τανϋν δε μετατυπωθεΐσαι, και ακριβώς διορθωθεΐσαι. Παρά Ν. Γ. 1. αωε. Ένετίη- σιν. 1805. Παρά Πάνφ Θεοδοσίου ΤΟΥ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 8ον, σ. 406. ΑΧΔ—. *
Θεοφιλέστατου Κερνίκης, καίΚαλαβρίτων εν Πελοποννήσω 'Επισκόπου Κυρίου Ήλιου Mηνιάτη

Διδαχαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδαχαί