10058. — Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοϋ Βυζαντίου. Ή ώφελι- μωτάτη και αναγκαιότατη. Πλοιιτισθεΐσα μετ' αυξήσεως Ετερόκλιτων τινών 'Ονομά- των και 'Ανωμάλων Ρημάτων, τών δυσχερέστερων εν τη Τεχνολογία. Οίς προσετέθη Τά Έγκλινόμενα μετά τών 'Εγκλιτικών και Συνεγκλιτικών Μορίων τοϋ Ήρωδιανοΰ' τά Χρυσά "Επη τοϋ Πυθαγόρου' τά εκ τών Σόλωνος Ελεγειών Γνωμικά' και το τοϋ Φωκυλίδου νουθετικόν Ποίημα. Τά πάντα μεθ' δσης οίον τε της επιμελείας διορθω- -θέντα. Ένετίησιν. 1805. Παρά Νικολάω Γλυκεί τφ εξ Ιωαννίνων. Εις 8ον, σ. 483. ΕΒΕ-. *
Κωνσταντίνου Λασκάρεως

Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική