10056.— Τραγωδία, ονομαζόμενη Έρωφίλη. Ποίημα" τοΰ Λογιωτάτου, και Ευγενέστατου Κυρίου Γεωργίου Χορτάτζη τοΰ Κρητικοΰ. Νεωστι μέν τυπωθεΐσα, διορ\)ωθεΐσα δε εις τήν φυσικήν της γλώσσαν τήν Κρητικήν, με κόπον και πολλήν έπιμέλειαν. αωδ'. Ένετίησιν. 1804. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τφ εξ 'Ιωαννίνων. Εις δον μικρόν, σ. 155.
Γεωργίου Χορτάτζη

Ερωφίλη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωφίλη