10055. — Βιβλίου πρόχειρον τοΐς πάσι, περιέχον τήν τε πρακτικήν άριθμητικήν η μάλλον ειπείν τήν λογαριαστικήν και περί τοΰ πώς να εύρίσκη έκαστος τό "Αγιον Πάσχα και τέλειον Πασχάλιον πάντοτε. Και περί ευρέσεως Σελήνης, έν ποία ημέρα γίνεται ή γέννα αυτής, φιλοπονητ)έν παρά Μανουήλ Γλοζωνίου τοΰ εκ Χίου, νεωστι μετατυπω&έν μεθ1 ό'σης επιμελείας, έχ πολλών σφαλμάτων έχκαθαρισθέν. αωδ'.Έν Βε- νετία 1804. Έν τη Τυπογραφία Νικολάου Γλυκεΐ τοΰ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 4ον, σ. 160. Πρβλ. αριθ. 325. 'Εν Βιβλ. 'Ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. -Κ-

πρακτικήν άριθμητικήν ημάλλον ειπείν την λογαριαστικήν και περί του πώς να εύρίσκη έκαστος το Άγιον Πάσχα και τέλειον Πασχάλιον πάντοτε

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. πρακτικήν άριθμητικήν ημάλλον ειπείν την λογαριαστικήν και περί του πώς να εύρίσκη έκαστος το Άγιον Πάσχα και τέλειον Πασχάλιον πάντοτε