10054. — Ποίημα έρωτικόν λεγόμενον Έρωτόκριτος. Συντεθέν υπό τοΰ ποτέ Ευγενέστατου Βιτζέντζου Τοϋ Κορνάρου 'Από την Χώραν της Σιτίας τοΰ Νη- σιοΰ της Κρήτης. Νεωστι μετατυπωθέν, και μετά πάσης επιμελείας διορθωι^έν. αωγ'. Ένετίησιν, 1803. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τφ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 8ον, σ. 343. ΜΑΤΧ 4576.
Βιτζέντζου Τοϋ Κορνάρου

Ερωτόκριτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτόκριτος