10052. - Κατάνυξις ωφέλιμος διά κάθε χριστιανόν. Ε'ις την οποίαν περιέχον- ται Διάλογος Ψυχής, και Νεκροϋ, και Διηγήσεις τινές περί της συντέλειας τοΰ αιώνος, περί Κρίσεως, και Παραδείσου, και πεοι Κολάσεως. Και έτεροι Στίχοι περί Θανάτου Ποίημα Μαρίνου Τζάνε Τοΰ επιλεγομένου Μποονιαλ^ τοϋ Ρητ>υμναίου εκ Κρήτης. Ένετίησιν αωγ' 1803 παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ εξ 'Ιωαννίνων. Εις—, Πρβλ. Ν. Τωμαδάκη, έν Κρητικοΐς Χρονικοΐς 1 (1947) 152. Πρβλ. αριθ. 914. *
Μαρίνου Τζάνε

Κατάνυξις ωφέλιμος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατάνυξις ωφέλιμος