10051. —'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου ήγουν τα Συλλειτουργικά νεωστι μετα- τυπωι)εΐσα και επανορθωθεΐσα μετά προσθήκης πολλών αναγκαίων, αωγ'. Ένετίησιν 1803 παρά Νιχολάω Γλυκεΐ τφ εξ 'Ιωαννίνων. Εις 12ον, σ. 48. Έν Βιβλ. Έλλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου.

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου