10050. — Λόγγου Ποιμενικά Τά κατά Δάφνιν και Χλόην. Parisiis, excu- debam Petrus Didot, natu major, in aedibus palatinis scientiarum et artium. MDCCCII = XI. Εις φύλλον, φ. 2 ά. ά. + α. 103 + 1 ά. ά. μετά εννέα χαλκογραφιών εκτός κειμένου. Είναι τό αυτό προς τό ύπ' άριθ 6600 περιγραφέν, τυπωθέν όμως εις φύλλον άντ'ι εις 4ον, εις 27 ήριθ- μημένα αντίτυπα, μετά της χειρογράφου υπογραφής : P. Didot l'aine. ΓΕΝ. Gr. cl. 4705.
Λόγγου

Ποιμενικά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιμενικά