10049. —'Ακολουθία τοΰ Άναγνώστου, ήγουν τά Συλλειτουργικά Νεωστί με- τατυπωθεΐσα, και έπανορθωί)εΐσα, μετά προσθήκης πολλών αναγκαίων.Ένετίησιν, αωβ'. 1802. Παρά Πάνω Θεοδοσίου. Εις 16ον, σ. 48. 'Εν Δ. Βιβλ. Κοζάνης, κατ' άνακοίνωσιν κ. Ν. Δελιαλή. -*

Ακολουθία του Αναγνώστου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του Αναγνώστου