10048. — Προγνωστικόν παντοτινόν. Μεταφρασθέν εκ της λατινικής εις τήν ήμετέραν άπλήν διάλεκτον παρά Δ. Γ. Σ. δαπάνη μεν τοΰ τιμιωτάτου κυρίου 'Ιωάν- νου Κοκοτα. Επιστασία δε και διορθώσει Καλλινίκου αρχ. τοΰ έκ Θεσσαλ. Έν Λει- ψία της Σαξωνίας έκ της τυπογραφίας τοΰ κυρίου Βραϊκοπφ και Αιρτελ. αωα 1801. Εις 8ον, α 7 ά ά. + 33. ΣΚΡ—, ΑΧΔ—.
Δ. Γ. Σ

Προγνωστικόν παντοτινόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προγνωστικόν παντοτινόν