10047.— Νέον Άλφαβητάριον ήτοι Σύντομος και ακριβής μέθοδος να μαν- θάνωσι τα παιδία ευκόλως και ορθώς να άναγινώσκωσιν ψ Προσετέθη εν μικρόν Προσευχητάριον μετά της 'Ακολουθίας τών εκκλησιαστικών διατάξεων της θείας και ιεράς Λειτουργίας' και μία εισαγωγή Γραμματική εις τήν δρθήν Άνάγνωσιν προς χρή- σιν τών κοινών Σχολείων τοΰ Γένους, νϋν πρώτον τυπωθέν και εκδοθέν δαπάνη τών κυρίων Αύταδέλφων Δαρβάρεων. Έν Βιέννη της Άουστρίας τΰποις 'Ιωάννου Καρό- λου Σχουενδέρου. 1801. Εις 8ον μικρόν, σ. 90. ΒΚΧ 8660. *

Νέον Αλφαβητάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον Αλφαβητάριον