10042. - Γνωμολογικόν περιέχον Τά κατά Άλφάβητον Γνωμικά Μονόστιχα τοΰ Χρυσολωρά. "Ετι δε Συντόμους Έπιστολάς διαφόρων παλαιών Συγγραφέων. Και άποφί)έγματα τών επτά Σοφών της Ελλάδος, και άλλων Φιλοσόφων. Τά πάντα χρη- σιμώτατα τοις φιλομαΟέσι τών Νέων. αωα'. Ένετίησι, 1801. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τφ εξ 'Ιωαννίνων. Είς 12ον. ο. 79. ΑΧΔ—. -Μ-
Χρυσολωρά

Γνωμολογικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γνωμολογικόν