10041. — Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοΰ Βυζαντίου. Ή πάνυ ώφελιμωτάτη, και αναγκαιότατη. Νεωστι μετατυπωθεΐσα, επαυξήσει Ετερόκλιτων τι- νών 'Ονομάτων, και 'Ανωμάλων Ρημάτων, τών δυσχερέστερων εν τή τεχνολογία, προς χρησιν, και μείζονα εύχέρειαν τοις είσαγωγικοΐς τών φιλομαθών νέων.— Ψυχήν-------- σωτηρίας,— αω'. Ένετίησι 1800 Παρά Πάνω Θεοδοσίου ΤΟΥ εξ "Ιωαννίνων. Εις 8ον, σ. 408. Πρβλ. αριθ. 9 ΔΚΟ 880. -Χ-
Κωνσταντίνου Λασκάρεως

Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική