10040. - Άνθολόγιον τοΰ όλου Ένιαυτοΰ, Περιέχον τάς 'Ακολουθίας των Δεσποτικών Εορτών και τών Έορταζομένων 'Αγίων "Ετι δε 'Ανωνύμους 'Ακολουθίας, πάσάν τε την Όκτώηχον, και τα ένδεκα Έωθινά Ευαγγέλια, Και άλλα ως εν τφ Πι- νάκι φαίνονται, Νεωστι μετατυπωθέν, και επιμελώς διορθωθέν, αω' Ένε[τίησιν] Παρά Νικολά[φ Γλυκεΐ τω εξ Ιωαννίνων]. Εις φύλλον, <τ. 667. Τά εντός [ ] κατ' είκασίοιν, τοΟ έν ΔΚΟ 1843 αντιτύπου δντος έσχισμέ- νου κατά τό έξώφυλλον. -Η·

Άνθολόγιον τοΰ όλου Ένιαυτοΰ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άνθολόγιον τοΰ όλου Ένιαυτοΰ