10039. - Χριστιανική ανατροφή τών αρσενικών παίδων. Είς 16ον, σ. 36. Μεταξύ τών ετών 1830 και 1840. 'Εξεδόθη ύπό τής Γραφικής 'Εταιρείας. ΔΒΠ 23594.

Χριστιανική ανατροφή των αρσενικών παίδων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική ανατροφή των αρσενικών παίδων.