10035. - Τό τέλος τοΰ Χρόνου, [έν τέλει:] Κορφοί, Έν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Είς 16, σ. 27. Εξεδόθη πιθανώτατα μεταξύ τών ετών 1820 και 1830. ΔΒΚ—. *

Το τέλος του Χρόνου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το τέλος του Χρόνου,