10033.-Τό άσμα τοΰ Κολοκοτρόνη. Παιδιά Ελλήνων τι καρτερείτε; Τ' άρματα πιάστε, ήρ-&' ό καιρός!------------Εϊς τήν πατρίδα δλ' ένωθήτε, Και ό αγώνας εΐν' ιερός. Είς 8ον, σ. 3. Έν δλω έ'ξ στροφαί έξ εννέα στίχων εκάστη. ΔΒΚ - · *

Το άσμα του Κολοκοτρόνη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το άσμα του Κολοκοτρόνη