10032. - Σχέδιον Κανονισμού περί τών τύπων, καθ' ους ή Εθνική Συνέ- νέλευσις συνέρχεται, συζητεί, και βσυλεΰεται. Μφ. 0.19 Χ 0.29. Πάντως κατά τήν Έπανάστασιν. *

Σχέδιον Κανονισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σχέδιον Κανονισμού