10030. - Προς τους "Ελληνας ή Ελληνική Εταιρία των Παρισίων, [έν τέ- λει :] Eberhart, Imprimeur, rue du Foin Saint - Jacques, N° 12. ΕΙς 4ον μικρόν, σ. 7. Συμβουλεύει τήν έκλογήν τοΰ αρχηγού της Κυβερνήσεως ελευθέρως άπό ξένας έπιρροάς. "Ανευ χρονολογίας, αλλά κατά τά τέλη της Επαναστάσεως. ΒΚΧ 7814, 18. ¦*-

Προς τους Έλληνας ή Ελληνική Εταιρία των Παρισίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους Έλληνας ή Ελληνική Εταιρία των Παρισίων