10027. - Ό περί δίκης Μαυροκορδάτου Λόγος τοΰ βουλευτού Σίφνου [K.] Προβελεγίου. Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Π. Ε. 1104CN. -*·
[K.]Προβελεγίου.

Ο περί δίκης Μαυροκορδάτου Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο περί δίκης Μαυροκορδάτου Λόγος