10022. - Λόγος επιτάφιος είς το μνημόσυνον τοΰ άοιδήμου Ήλιου Μηνιάτη, Εκφωνηθείς επί τοΰ τάφου του έν τω Ναφ τοϋ 'Αγίου Νικολάου Μηνιατάτα Έν Ληξουρίω της Κεφαλληνίας ύπό τοΰ Δρος Παναγή Ε. Σκαλτσούνη, [έν τέλει:] Κέρ- Λυρα, Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Είς 8ον, σ. 8.
Παναγή Ε. Σκαλτσούνη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος