10021.—Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ Ίεροκήρυκος της Πρωτευούσης Δανιήλ Πετρούλια. Έν τφ Ναώ της Άγιας Ειρήνης.—«Δεύτε------------περιβάλετε με. (Ματ- ί>αίου κε' 24»)— ΕΙς 8ον, σ. 8. *
Ίεροκήρυκος της Πρωτευούσης ΔανιήλΠετρούλια.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος