10020. - Λόγος εκφωνηθείς εν τφ ναώ της 'Αγίας Ειρήνης ύπό τοΰ άρχι- μανδρίτου και καθηγητού της Θεολογίας κυρίου Μισαήλ Άποστολίδου, τη λ' 'Ια- νουαρίου, εορτή τών Τριών 'Ιεραρχών, τελουμένου τοΰ μνημόσυνου τών φιλογενώς και φιλοτίμως υπέρ τοϋ ελλ. πανεπιστημίου συνδραμόντων. Εις δον, σ. 16. ΦΜ—. -Η-
Μισαήλ Άποστολίδου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος