10019. - «Λάλει καϊ μή σιωπήσης». (Πράξ. ιη'. 9). Εις 8ον, σ. 64, δις επαναλαμβανόμενοι +¦ 65 - 75. 'Ελληνιστί και ρουμανιστί. Άπάντησις είς

«Λάλει και μη σιωπήσης».

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. «Λάλει και μη σιωπήσης».