10016. — Κανονισμός τών Εκκλησιών και τοϋ Κλήρου τών 'Ιονικών Νήσων. Εις 8ον, σ. 21. Περιέχει άνατύπωσιν τής Διαταγής περί'Εκκλησιών και Κλήρου τοΰ 1811. ΦΜ—. #-

Κανονισμός των Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός των Εκκλησιών και του Κλήρου των Ιονικών Νήσων.