10015·-Ή συκοφαντηθεΐσα σύζυγος (Έπεισόδιον Άλεξανδριανής Ιστο- ρίας), [έν τέλει:] Φίλιππος Λούζης Τΰποις Νικολάου Ρουσοποΰλου. Εϊς δον, σ. 8. Στίχοι. ΦΜ—. *
Φίλιππος Λούζης

Η συκοφαντηθείσα σύζυγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η συκοφαντηθείσα σύζυγος