10013.— Ή Καινή Διαθήκη τοΰ Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρί- στου, έκ τοϋ Θείου αρχέτυπου εις Κοινήν Έλληνικήν διάλεκτον μεταφρασθεΐσα. Έν Λόνδρα Έτυπώθη παρά Ούαλτήρου Μακδουάλδ, Δαπάνη τής προς διάδοσιν τών Ιερών Γραφών εν Βρεταννία; τε και τοις ά'λλοις έ'{)νεσιν Εταιρείας. Εις 8ον, σ. 4 ά. ά. + 388. Τό τυπογραφεϊον τούτο έξέδιδεν ελληνικά βιβλία μεταξύ ιών ετών 1835 και 1843. ΕΒΕ. Θ. 13705. -Η-

Η Καινή Διαθήκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Καινή Διαθήκη