10012. -Ή ηθική τών παίδων ή συνομιλίαι δια τα παιδία. Σύνθεμα κ. Κάμπε. Έκ τής Γαλλικής γλώσσης μεταφρασθεΐσα παρά -[χορίδωνος]1[5στοόνΐ}]. Δο- κίμιον. ΈξετυπώΟη εν Μόσχα εν τφ τής Κοινότητος Τυπογραφείφ παρά Λΰμπη, Χα- ρίφ καΐ Ποπόβ. Εις 8ον, φ. 5 ά. ά. 4- 6. 136. "Ανευ χρονολογίας, αλλά μεταξύ ιών ετών 1802 και 1805, καθ' α ύττάρχουσιν έιερα βιβλία έκ τοΰ τυπογραφείου τούτου. ΔΚΟ (Κατάλογος αριθ. 470). *
κ.Κάμπε

Η ηθική των παίδων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ηθική των παίδων