10011.—Ή αυτοκρατορική Επιστασία (Κομμεσσαρία) των 'Ιωνικών Νήσων. Κανών [κάτω:] ό γενικός εξ απορρήτων Μοορρέ. Μφ. 0.16 Χ 0.17. Γαλλιστί, ίταλιστί και ελληνιστί. Κανονισμός τών ωρών εργασία; της Αυτο- κρατορικής Κομεσσαρίας. IEEE—.

Η αυτοκρατορική Επιστασία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αυτοκρατορική Επιστασία