10009. - Έπιστολαί ήθικαί, παρά Σπ. Σαμαρτσίδου τοΰ ϊατροΰ. Έν Σμύρνη. Εις 8ον μικρόν, σ. 8 -f- 82 + 5 ά. ά. Τύποις Δαμιανού. "Ανευ χρονολογίας, άλλα, κατά Γ. Βα- λέταν, έν ΑΙΒ 72, μεταξύ τών ετών 1854 - 8.
Σπ. Σαμαρτσίδου

Επιστολαί ηθικαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολαί ηθικαί