10007.— Εις τον θάνατον τοΰ Σπυρίδωνος Πιεροτάσση, κλητήρος τοΰ εν Κέρ- κυρα Γενικοΰ Ταχυδρομείου. Μφ. 0.29X0.41. 'Υπογράφει Κ. Χοντρογιάννης Σωκράτης. Στίχοι. *
Κ. Χοντρογιάννης Σωκράτης

Εις τον θάνατον του Σπυρίδωνος Πιεροτάσση, κλητήρος του εν Κέρκυρα Γενικού Ταχυδρομείου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις τον θάνατον του Σπυρίδωνος Πιεροτάσση, κλητήρος του εν Κέρκυρα Γενικού Ταχυδρομείου.