10005. - Διαμαρτύρησις κατά τοϋ Συμβουλίου της 'Επικρατείας. Προς τήν Έθνικήν Συνέλευσιν. Μφ. 0.20 Χ 0.26. Οι ψηφίσαντες κατά τοΰ Συμβουλίου της 'Επικρατείας πληρεξούσιοι ύπο- γράφουσιν έν τέλει. ΓΕΝ—. *

Διαμαρτύρησις κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαμαρτύρησις κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας