10003.-Δηλοποίησις Ό έκλαμπρότατος "Υπαρχος ό και Πρόεδρος τοΰεπι- χωρίου Συμβουλίου τών Κορφών. Εις 8ον, σ. 41. 'Ελληνιστί και ΐταλιστί. Περιέχει Έπιχώριον διάταγμα κανονίζον τήν διαχεί- ρησιν τοΰ έν Κέρκυρα Ίεροΰ Καταστήματος τοΰ 'Ελέους. ΦΜ—. *

Δηλοποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις