10002. - Για σε ώ ροδοθέατε---------- Μφ. 0.22x0.37. 'Υπογράφει «Ό Ειλικρινής Ι. Γαλιάτσας;· 'Εν Κέρκυρα, έπί Άρμοστοΰ 'Αδάμ, ήτοι μεταξύ των ετών 1824-32. IEEE - . *
Ι. Γαλιάτσας

Για σε ώ ροδοθέατε----------

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Για σε ώ ροδοθέατε----------