10001. -Βενσενίου Εις τον Ναπολέοντα Ώδή. Ode an Napoleon Von Dr. Heinr. With Beiisen. Druck und Papier Von Briigel in Ausbach. Εις 16ον, σ. 23. Στίχοι εις άρχαίαν έλληνικήν μετά γερμανική; μεταφράσεως. *
Βενσενίου

Εις τον Ναπολέοντα Ωδή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις τον Ναπολέοντα Ωδή