9999. - Ώδή προς τήν Αΰτοϋ Μεγαλειότητα τον Βασιλέα τών Ελλήνων Γεώρ- γιον τον πρώτον 'Ανατιθέμενη εις τήν άκραν φιλογενειαν τοϋ ευγενέστατου κυρίου 'Ιωάννου Παλλοΰκα, Μακεδόνος, ύπό Γ. Νιάγκα τοϋ Μακεδόνος. 1863. Εις 8ον, α. 14. "Ανευ τόπου, αλλ' έν Κωνσταντινουπόλει, ως έπληροφορήΟη ό Κουμανούδης (3, 87) παρ' αϋτοΰ τοΰ ποιήσαντος. ΒΑΝ - , ΕΒΣ. Θεολ. 962.
Γ. Νιάγκα

Ωδή προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον τον πρώτον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιον τον πρώτον