9997. - Ώδή επί τη α'ισία έλεύσει τοϋ Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου Α'. Έν 'Αθήναις, τη ιζ' 'Οκτωβρίου 1863. [κάτω.·] Έστιχοΰργει Γεώργιος Πρινάρης. Τύποις Δ. Α. Μαυρομμάιη. Μφ. Κουμανούδης 3, 87. -Η-
Γεώργιος Πρινάρης.

Ωδή επί τη ουσία ελεύσει του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή επί τη ουσία ελεύσει του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'.