9996.-Ώδή εις τήν έ'λευσιν τοϋ τρισεβάστου Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου Α' [κάτω:] Ιθάκη, τη 18 'Οκτωβρίου 1863 Σ. Ι. Β. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Μφ. 0.23 χ 0.32. ΙΜΚ - , IEEE - .

Ωδή εις την έλευσιν του τρισεβάστου Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή εις την έλευσιν του τρισεβάστου Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'