9994. - Χριστιανική διδασκαλία περιέχουσα τά αναγκαιότερα άρθρα τής ορ- θοδόξου πίστεως τών τέκνων τής ανατολικής εκκλησίας, προς χρήσιν τής νεολαίας. Δαπάνη της έν Τεργέστη Ελληνικής Κοινότητος. Τεργέστη, Τύποις τοϋ Αυστριακού Λόϋδ. 1863. Εις 8ον, σ. 24. TEN.K.G. 1139. 1β. *

Χριστιανική διδασκαλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική διδασκαλία