9992. — 1863.Ό διανομεύς τοϋ ιατρικού περιοδικοϋ συγγράμματος 'Ιπποκράτης. Προς τους συνδρομητάς αΰτοϋ. Μφ. 0.23x0.32. Στίχοι. "Αρχ. "Αν τήν Εασίν των πλείστοι χρεωστούν τφ «Ίπποκράτει>. IB, 90· *

Ο διανομεύς του ιατρικού περιοδικού συγγράμματος Ιπποκράτης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο διανομεύς του ιατρικού περιοδικού συγγράμματος Ιπποκράτης.