9990. - 1863. Ό διανομεύς της Ευνομίας----------- Μφ. 0.30x0.48. Στίχοι. "Αρχ. Τήν έπίσημον ήμέραν τών ξενίων και τών δώρων,- - - IB, 90. *

Ο διανομεύς της Ευνομίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο διανομεύς της Ευνομίας