9989. - 1863 Ό διανομεΰς Τής Εθνοσυνελεύσεως. Μφ. 0.24x0.32. Στίχοι. "Αρχ. Εις χρόνος φεύγει ένδοξος έν μέσω τόσων χρόνων- - -ΜΜΠ —,ΙΒ 90.

Ο διανομεύς Της Εθνοσυνελεύσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο διανομεύς Της Εθνοσυνελεύσεως.