9988. - 1863 Νέον έτος. [κάτω:] Ό διανομεΰς τοΰ Τηλεγράφου. Μφ. 0.25 Χ 0.32 ΜΜΠ - . •Κ-

Ο διανομεύς του Τηλεγράφου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο διανομεύς του Τηλεγράφου.