9987.- 1863. Νέον έτος Ό Διανομεύς τοΰ Μέλλοντος τής 'Ελλάδος. Μφ. 0.25x0.31. Στίχοι. "Αρχ. Δόξα τώ Θεώ εφέτος είμ' ελεύθερος' κανείς- - -ΜΜΠ—. *

Ό Διανομεύς του Μέλλοντος της Ελλάδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Διανομεύς του Μέλλοντος της Ελλάδος.